വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് ലക്ഷങ്ങൾ സമ്പാതിക്കം ഇന്ന് തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യുലോകത്ത് എവിടെ ഇരുന്നും ജോയിന്‍ ചെയ്യിക്കാം, 󾔥എന്തായാലും Net Offer ചെയ്യുന്നുണ്ട്.... അപ്പോൾ ഒരു 60 MB അങ്ങ് പോട്ടെ എന്ന് കരുതി.
$1 കിട്ടുമല്ലോ എന്ന് കരുതി തുടങ്ങിയതാ.പോയാൽ കുറച്ച് MB. കിട്ടിയാൽ $(Dollar).ഞാനും തുടങ്ങി Champ Cash.

󾭵 എല്ലാവരേയും പോലെ തട്ടിപ്പ് എന്ന് കരുതിയാണ് തുടങ്ങിയത്.

󾮟�But സംഗതി ഉഷാർ.

󾭵കാരണം. champ Cash ൽ നിന്ന് എനിക്ക് കിട്ടിയ Cash ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് 9 തവണ Recharge ചെയ്യുകയും, 2 തവണ Bank ലേക്ക് Redeem ചെയ്യുകയും , അത് കിട്ടുകയും ചെയ്ത വ്യക്തിയാണ് ഞാന്‍ .
05$ dollar ആയാല്‍ തന്നെ നിങ്ങളുടെ a/c ലേക്ക് മാറ്റാം എന്ന പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട്

󾭵നിങ്ങളും തുടങ്ങി നോക്കു...

♨ എങ്ങനെ Champcash ല് Join
ചെയ്യാം...??

󾮚 �ഞാൻ പറയുന്നത് പോലെ അങ്ങ് ചെയ്താ മതി....

1⃣- ആദ്യം നിങ്ങള് "ChampCash" App
Play store ല് പോയി Download ചെയ്യണം.

http://champcash.com/3517870

2⃣ - Champ Cash ല് Signup/Register ചെയ്യുക;
നിങ്ങളുടെ Details (Name,DOB,Mob
No,Password) കൊടുക്കുക.

അതിനുശേഷം
നിങ്ങളോടൊരു SPONSOR ID ചോദിക്കും
അവിടെ ഈ നമ്പ൪ " 3517870
കൊടുക്കുക.

SPONSOR ID എന്തിനാണെന്ന്
ചോദിച്ചാല് ഈ വ൪ക്കൊരു Networking
വ൪ക്കാണ്.നിങ്ങള്ക്ക് മുകളിലായി
വേറെയും കുറേ പേരുണ്ടാകും നിങ്ങളെ
സഹായിക്കാ൯.

അത് വഴിയെ
മനസ്സിലാക്കിത്തരാം.


3⃣- Champcash App തുറന്ന് വരുമ്പോള്
നിങ്ങളുടെ സ്ക്രീനിൽ ഒരു ചലഞ്ച്
ഉണ്ടാകും. 7-10 apps Install
ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്.(Amazon, Flipkart
മുതലായ പ്രമുഖ കമ്പനികളുടെ Apps-
ഇതൊരു Eligibility Test ആണ്,നിങ്ങളുടെ
കഴിവ് പരിശോധിക്കുന്ന) ഏറിയാല് 60
MB DATA ചിലവാകും.
(ഇ സമയം ഞാനും കരുതി നിങ്ങളെ പോലെ ഇത് ചുമ്മാ എന്തോ തട്ടിപ്പുണ്ടേന്ന്... But എനിക്കിപ്പോ cash കിട്ടി.

(ഈ പരസ്യ കമ്പനിയുടെ വരുമാനവും
നമ്മുടെ Commission ഉം ഇതിലൂടെ
ലഭിക്കുന്നു. അതിനാല് 100%
വിശ്വസനീയം.) -

ഇത് നി൪ബന്ധമായും
അതില് കൊടുത്ത Instructions (Eg: 2 മിനുറ്റ്
App Open ചെയ്തിരിക്കണം,Register
ചെയ്യണം,
5 days മൊബൈലില് അത്
Keep. ചെയ്യണം) അനുസരിച്ച് Download
ചെയ്ത് Install ചെയ്യണം..എന്നാല
േ നിങ്ങള്ക്ക് അതിന്റെ Reward ആയ $1
Dollar (RS 62) ഉം Refferal ID യും ലഭിക്കുകയൊള്ളു.


4⃣ - ചലഞ്ച് തീര്ന്ന ശേഷം നിങ്ങൾക്ക്
സ്വന്തം ID ലഭിക്കും. കൂടാതെ , നിങ്ങള്
ചെലവാക്കിയ Data യുടെ പണം ഉടന്
തന്നെ Bonus ആയി നിങ്ങളുടെ
CHAMPCASH Account ല് ലഭിക്കും.


󾭵വേണ്ട എന്ന് തൊന്നുകയാണെങ്കിൽ ഇ മസ്സാജ് ഒരാൾക്കെങ്കിലും അയച്ച് കൊടുക്കണേ അവനെങ്കിലും രക്ഷപെടുന്നെങ്കിൽ പെട്ടോട്ടെ അല്ലേ....


󾮌 Refer ID Of Sponsor .3517870
Previous
Next Post »